top of page

Algemene gebruiks- en verkoops-voorwaarden voor ondernemingen en consumenten

 
 

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst bij ons. Door het lege vakje naast ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken en een bestelling op de website www.nieuwondernemerschap.com (“Website”) te plaatsen, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. U kan deze Algemene Voorwaarden steeds terugvinden op onze website.

Opgelet: deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Controleer telkens wanneer u Producten wil bestellen de versie van de Algemene Voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn op de verkoop van Producten.

VOORWAARDEN

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

RESTITUTIE- EN ANNULERINGSBELEID 

Op onze product- en betaalpagina's geven we details over wat elk product biedt. We bieden ook proefcursussen en voorbeelden van de lesgidsen, bonusluistermateriaal en verbeterde podcasts of videomateriaal die horen bij onze betaalde opleidingen. Alle producten die rechtstreeks op de Nieuw Ondernemerschap worden verkocht, zijn digitaal. Zo kan de klant, zodra de betaling heeft plaatsgevonden, alle bijbehorende content downloaden. Om deze reden bieden we geen restitutie voor producten. Klik hier voor meer informatie over ons restitutie- en annuleringsbeleid.

 

GEBRUIK LICENTIE

a. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van het bedrijf te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • het materiaal aanpassen of kopiëren;

  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);

  • proberen om software op de website van het bedrijf te decompileren of reverse-engineeren;

  • verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of

  • breng de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.
     

b. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het Bedrijf worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

1. INFORMATIE OVER ONS

                       

Bij het plaatsen van een bestelling sluit u een overeenkomst af met de Belgische vennootschap Quidante BV, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 36, Gavere 9890 Belgium en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer/btw- nummer BE-0836.359.140 (“Wij”, “Ons”).   

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

2.1.  Wij verkopen digitale producten zoals online cursusvideo’s via onze Website (“Product(en)”).
2.2.  Wanneer u een bestelling plaatst om een Product van Ons te kopen, sturen Wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling met daarin de gegevens van uw bestelling (de “Bestelbevestiging”) evenals een link naar deze Algemene Voorwaarden, die u in staat stelt deze Algemene Voorwaarden af te printen of anderszins op te slagen.
2.3.  Met de Bestelbevestiging bevestigen Wij dat Wij uw bestelling hebben ontvangen en aanvaarden, waardoor de (ver)koopovereenkomst tot stand komt (“Overeenkomst”).    
                   

3. GEBRUIKERSACCOUNT 

 

3.1.  Om Producten te kunnen aankopen of bestellen via de Website, zal u een klantenaccount moeten aanmaken (“Account”). Bij de aanmaak van een Account, moet u steeds correcte informatie verschaffen. U zal onder andere uw BTW-nummer of, indien u consument bent, uw rijksregisternummer dienen in te vulllen. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Ons Privacybeleid.

3.2.  U zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te garanderen. 

3.3.  Indien u een consument bent, is uw Account persoonlijk en mag het niet gedeeld worden met andere personen. Indien u onze producten in hoedanigheid van onderneming heeft gekocht, is het enkel toegestaan om de gegevens te delen met personen binnen diezelfde onderneming. 

3.4.  U bent verantwoordelijk voor alle activiteit op, en elk gebruik van uw persoonlijke Account, zelfs in geval van niet-toegestaan gebruik door een derde van uw Account. Indien u ontdekt of vermoedt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw Account, meldt u dit onmiddellijk aan Ons.
3.5.  U zal geen enkele software of enig ander middel (al dan niet technisch) aanwenden om de Website (of een deel ervan) of de inhoud hiervan te kopiëren of te monitoren, of om de goede werking van de Website te verstoren, te belemmeren of te verhinderen (bijv. door gebruik van computervirussen). U zal de Website ook niet doelbewust overbelasten, noch de effectiviteit of de functionaliteit ervan enigszins verstoren.          
          

4. TECHNISCHE VEREISTEN

4.1. De Producten kunnen op een webbrowser van een computer, gsm en tablet bekeken worden. 
 

5. PRIJZEN EN BETALING

 

5.1.  De prijzen van de Producten worden vermeld op de Website. Er zal ook worden aangeduid of prijs van een Product exclusief of inclusief BTW is, aan het toepasselijke huidige tarief dat op het moment in België belastbaar is.
5.2.  Prijzen van onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten (i.e. een bestelling die Wij hebben bevestigd met een Bestelbevestiging). 
5.3.  De betalingen gebeuren in Euro. De Producten dienen onmiddellijk bij aankoop via de webshop betaald te worden. U kunt alleen betalen voor de Producten via volgende betaalmethoden: PayPal, Visa, Mastercard (kredietkaarten) en KBC online 
 

6. PRODUCTEN EN LEVERING 

 

6.1.  De Producten zullen na betaling van de integrale prijs onmiddellijk beschikbaar gesteld worden via het leerplatform (“Platform”) dat toegankelijk is via het Account en dit voor een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van aankoop.
6.2.  De Producten zullen enkel via het Platform beschikbaar gemaakt worden en gestreamd kunnen worden. U zal de Producten niet afzonderlijk kunnen downloaden of opslagen op uw toestel.                        
6.3.  We zullen alle redelijke inspanningen leveren om deze Website en het Platform te onderhouden en regelmatig bij te werken. Dit betekent dat het Platform, evenals de aangekochte Producten die beschikbaar worden gesteld via het Platform, op bepaalde (beperkte) momenten onbeschikbaar kunnen zijn wegens onderhoud of verbetering van fouten/ bugs. We kunnen dan ook niet garanderen dat het Platform en de Producten ononderbroken toegankelijk zullen zijn, en U zal geen recht op vergoeding hebben wanneer u het Platform en de Producten tijdelijk niet kan gebruiken ten gevolge van een technische fout, een defect, en/of tijdelijke onderbreking van het Platform. 
 

7. (ENKEL VOOR CONSUMENTEN) VERKOOP OP AFSTAND / HERROEPINGSRECHT 

7.1.  Houd er rekening mee dat als u geen consument bent u geen gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.
7.2.  Tijdsperiode: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de Overeenkomst. U verliest uw herroepingsrecht echter onmiddellijk van zodra u de Producten begint te streamen.
7.3.  Hoe uw recht uitoefenen: U kunt dit recht uitoefenen door Ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om u geheel of gedeeltelijk uit de Overeenkomst terug te trekken. Hiervoor kunt u ofwel: 

a)  Gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat u onderaan kan vinden in deze Algemene Voorwaarden en kan verzenden aan Info@nieuwondernemerschap.com ; ofwel 

b)  een andere ondubbelzinnige verklaring stuurt waarin u verklaart de Overeenkomst te herroepen. 

7.4.  Gevolgen van het herroepen van de Overeenkomst: Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing, van Ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.      
 

8. OVERMACHT 

8.1.  Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige nalatigheid of vertraging in de uitvoering van Onze verplichtingen onder een Overeenkomst die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten Onze controle (“Overmacht”).      
8.2.  Zal als Overmacht worden beschouwd, elke handeling of gebeurtenis buiten Onze redelijke controle die het nakomen van onze verplichtingen redelijkerwijze onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties door derden, civiele onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging met of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, hacking, elektriciteitspanne of andere technische storingen, faillissement van leveranciers of uitblijven van leveringen door leveranciers 

8.3. Indien zich een gebeurtenis van Overmacht voordoet die de uitvoering van Onze verplichtingen onder deze Overeenkomst beïnvloedt:                      
a) nemen Wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen; en
b) zullen Onze verplichtingen en de termijn voor de uitvoering van Onze verplichtingen onder deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de situatie van Overmacht aanhoudt. 
 

9. KLACHTEN 

 

9.1. Indien het Product een gebrek vertoont, dient u Ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen via Info@nieuwondernemerschap.com.
 

10. AANSPRAKELIJKHEID 

 

10.1.  Deze Producten zijn bedoeld om informatie te verschaffen aan beginnende ondernemers. We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle aangeboden informatie volledig, correct en bijgewerkt is, en om de functionaliteit en veiligheid van de Website te verzekeren. De Producten zijn echter niet bedoeld om u enig persoonlijk advies te geven. Elk gebruik van de informatie opgenomen in de Producten gebeurt dan ook op uw eigen risico.
10.2.  Behoudens opzet, fraude of zware fout, zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade veroorzaakt door de Producten indien die schade niet alleen veroorzaakt werd door een gebrek in het Product maar tevens door uw fout of de fout van een derde partij, of (ii) voor niet-correcte informatie in de inhoud van de Producten. Met betrekking tot deze inhoud worden geen beloftes gedaan, resultaten beloofd, of garanties gegeven.                         
10.3.  Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de vergoeding betaald krachtens de Overeenkomst. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor (i) enige indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill, verspilde uitgaven, of andere gevolgschade, of (ii) schade die resulteert uit Overmacht. 
 

11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 

11.1.  Wanneer u een Account aanmaakt en een Overeenkomst met Ons afsluit verwerken Wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

11.2. U heeft recht van inzage, kopie, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en (in bepaalde omstandigheden) een recht op bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kan steeds klacht neerleggen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) Meer informatie betreffende deze rechten en de uitoefening ervan kan in Ons Privacybeleid teruggevonden worden.            
         

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN                          

 

12.1.  Wij of de sprekers in de Producten zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en u stemt ermee in dat deze rechten op geen enkele wijze mogen worden gebruikt zonder Onze schriftelijke toestemming. De Overeenkomst die u met Ons afsluit brengt op geen enkele manier een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan u mee.                    

12.2.  Het is verboden om het Platform of de Producten te reproduceren, te downloaden, beschikbaar te maken via een netwerk, of de inhoud van de Producten op een andere wijze te verdelen of toegankelijk te maken voor anderen (behoudens de uitzondering vermeld in artikel 3.3).      
        

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 

 

13.1.  Toepasselijk recht. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, worden deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten die hieruit voortvloeien beheerst door het Belgische recht. 

13.2.  (Enkel voor consumenten) Europees online platform voor geschillenbeslechting (ODR- platform). Als consument kan u (maar u bent hiertoe niet verplicht) uw klachten tegen Ons met betrekking tot deze Overeenkomst ook indienen op het ODR web-platform op het volgende adres https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze website heeft specifiek betrekking op de buitengerechtelijke geschillenbeslechting betreffende contractuele verplichtingen tussen Ons als gevolg van deze Overeenkomst. Niets in dit artikel mag u ervan weerhouden gerechtelijke stappen tegen Ons te ondernemen. 

13.3.  Gerechtelijke geschillenbeslechting. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Gent, België.      
                 

14. OVERIGE BEPALINGEN 

 

14.1.  Mocht enige bepaling (of deel daarvan) van deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zijn, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst (alsook van dat deel van desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht is) onverlet. In dergelijk geval zullen Wij samen met u te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.                             
14.2.  De partijen bij deze Overeenkomst erkennen dat elke clausule van deze Overeenkomst hun ware bedoeling weerspiegelt en dat deze clausules, afzonderlijk of samen met andere clausules, geen kennelijk onevenwicht creëren tussen hun rechten en verplichtingen.                        
14.3.  Indien u de Producten koopt in hoedanigheid van onderneming, erkent u uitdrukkelijk dat de algemene voorwaarden van uw onderneming niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.                        

BIJLAGE VOOR CONSUMENTEN: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)                        

–  Aan Quidante BV, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 36, Gavere 9890 Belgium

–  Ik deel u hierbij mede dat ik onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: [in te vullen] 

–  Besteld op: 

–  Naam consument: 

–  Adres consument: 

–  Handtekening van consument: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

–  Datum 

 
 
 
bottom of page